۱۴۰۳/۰۲/۰۵

دستورالعمل بازگشایی استخر ها

پروتوکل بهداشتی گام دوم مبارزه با کووید 19 (کرونا ویروس ) 

فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار استخر های شنا