« مقررات آموزشی متقاضیان دوره های آموزشی فدراسیون شنای جمهوری اسلامی ایران »

نظر به اینكه دوره های آموزشی فدراسیون شنای جمهوری اسلامی ایران برای تحصیل علم و دانش برگزار می گردد، حفظ سلامت اخلاقی و اجتماعی و رعایت شئونات اسلامی و دانشجویی در این مكان مقدس بسیار ضروری می باشد. بدیهی است هر یك از موارد زیر تخلف انضباطی محسوب شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
• عدم رعایت احترام متقابل در برخورد با سایر دانش پذیران، اساتید و پرسنل فدراسیون.
• ایراد خسارت به اموال فدراسیون یا بیت المال.
• ارتكاب هر عملی كه موجب اخلال ، وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های فدراسیون شود.
• تقلب در آزمون، فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان یا شركت به جای دیگری در آزمون.
• عدم رعایت موازین مربوط به پوشش طبق قانون و عرف جامعه.
• درصورت بروزتخلف انضباطی یا غیبت غیرمجاز که موجب محرومیت از حضور در آزمون گردد، دانش پذیر هیچ گونه حقی برای استرداد شهریه پرداختی ندارد.

“در صورت بروز هرگونه نقص در مدارک ارسالی هنگام ثبت نام از صدور کارت و گواهینامه جلوگیری به عمل آمده ونامبرده تجدید دوره خواهد شد.

ضمن تأیید مندرجات فوق، با اطلاع کامل از مفاد مقررات آموزشی مندرج فوق، نسبت به رعایت قوانین کشوری ، شئون اخلاقی و آئین نامه مذکور متعهد شده و در صورت تخطی از موارد فوق حق هیچ گونه اعتراض و ادعایی در خصوص استرداد شهریه نخواهم داشت.

با توافق نامه موافقم
"