برای کسب اطلاعات بیشتر با کمیته بازاریابی فدراسیون تماس حاصل فرمائید.

تعرفه تبلیغات در سایت فدراسیون
نرخ تابستان ۱۳۹۸

محل قرار گرفتن متن ابعاد بنر (پیکسل) قیمت هفتگی/ریال قیمت ماهانه/ریال ظرفیت فعلی

موجود / ناموجود

مکان آگهی خرید
صفحه اول سایت

 بالا و سمت چپ

۱۰۰ × ۳۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ موجود مشاهده مکان آگهی خرید
۲۰۰ × ۳۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰ تکمیل مشاهده مکان آگهی خرید
۷۵ × ۶۷۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ موجود مشاهده مکان آگهی خرید
۱۵۰ × ۶۷۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۷/۰۰۰/۰۰۰ تکمیل مشاهده مکان آگهی خرید
صفحه اول سایت

 پایین و زیر متن ها

۱۰۰ × ۳۰۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ موجود مشاهده مکان آگهی خرید
۲۰۰ × ۳۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۳/۵۰۰/۰۰۰ تکمیل مشاهده مکان آگهی خرید
۷۵ × ۶۷۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ موجود مشاهده مکان آگهی خرید
۱۵۰ × ۶۷۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ تکمیل مشاهده مکان آگهی خرید
صفحه دوم سایت

 بالا و سمت چپ

۱۰۰ × ۳۰۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ موجود مشاهده مکان آگهی خرید
۲۰۰ × ۳۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۳/۵۰۰/۰۰۰ تکمیل مشاهده مکان آگهی خرید
۷۵ × ۶۷۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ موجود مشاهده مکان آگهی خرید
۱۵۰ × ۶۷۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ تکمیل مشاهده مکان آگهی خرید
صفحه دوم سایت

 پایین و زیر متن ها

۱۰۰ × ۳۰۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ موجود مشاهده مکان آگهی خرید
۲۰۰ × ۳۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ تکمیل مشاهده مکان آگهی خرید
۷۵ × ۶۷۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۳/۵۰۰/۰۰۰ موجود مشاهده مکان آگهی خرید
۱۵۰ × ۶۷۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ تکمیل مشاهده مکان آگهی خرید
صفحه اول سامانه بانک اطلاعاتی

 بالا وسمت چپ

۱۰۰ × ۳۰۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ موجود مشاهده مکان آگهی خرید
۲۰۰ × ۳۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ تکمیل مشاهده مکان آگهی خرید
۷۵ × ۶۷۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۳/۵۰۰/۰۰۰ موجود مشاهده مکان آگهی خرید
۱۵۰ × ۶۷۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ تکمیل مشاهده مکان آگهی خرید
صفحه دوم سامانه بانک اطلاعاتی

 پایین و زیر متن

۱۰۰ × ۳۰۰ ۴۰۰/۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰ موجود مشاهده مکان آگهی خرید
۲۰۰ × ۳۰۰ ۷۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ تکمیل مشاهده مکان آگهی خرید
۷۵ × ۶۷۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ موجود مشاهده مکان آگهی خرید
۱۵۰ × ۶۷۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ تکمیل مشاهده مکان آگهی خرید